Toto je archivní kopie zrušeného webu www.katolicka-dekadence.cz
Katolická dekadence
Katolická dekadence

Katolická dekadence

Katolík a gotická subkultura II.

2. Gothic a (katolické) křesťanství

(pozn.: autor se již pojednávaným tématem nijak nezabývá, nehodlá se k němu vracet a mnohé ze zde uvedeného by již nenapsal. Text zde však z “historických” důvodů zůstává (04/2010))

Jestliže jsem se v první část tohoto textu snažil spíše referovat o “vědomostech”, které jsem z různých zdrojů nabyl, tato část už bude ryze mou osobní úvahou, byť v ní samozřejmě budu užívat i oněch údajů, uvedených v první části. Bude především hledáním, které, jak přiznávám, možná nebude založeno na vlastních zkušenostech natolik, jak by to bylo záhodno. Navíc, mé názory se samozřejmě mohou s časem změnit. I proto už teď předešlu, že od čtenářů tohoto text přivítám jakýkoliv komentář, kritiku nebo nějaký popis vlastní zkušenosti.

2.1. Je možné být “katolickým gotikem”?

Pokud tento článek nyní čte nějaký gotiky zcela neznalý katolík, je pravděpodobné, že se už delší dobu silně mračí na obrazovku (pokud už stránku dávno nezavřel) nebo se dokonce rozzuřil. “To autor nemyslí vážně! Tohle chce lepit na křesťanství? Upíři, Wicca, magie, satanismus? Liberalismus, temnota, sexuální benevolence? Kam až ten ďábelský modernismus a indiferentismus dospěje? Jak dlouho se ještě bude spojovat nespojitelné?”

Předešlu ihned, že v gotice se nachází nejedna skutečnost – většina z nich byla v minulém odstavci zmíněna – kterou katolík samozřejmě musí jasně vědomě odmítnout, a v tomto textu to nebude nikterak rozmělňováno.

Podstatná věc však je, a doufám že se mi “nepodaří” aby to tak vyznělo, že nechci nějak násilně “lepit” gotiku na katolickou víru. Sám totiž občas kolem sebe cítím, byť možná mylně, takový přístup, který spočívá v jakési snaze “pokřesťanštit” něco, co samo o sobě křesťanské není, a tak to posvětit – ale hlavně z té pohnutky, aby se to v rámci křesťanství stalo “dovoleným” a aby se to mohlo provozovat. Jinak řečeno, hlavním motivem není ptaní se po pravdě, ale touha uskutečnit nějaké přání bez ohledu na pravdu nebo dobro, což bezesporu není správné.

Nicméně i otázka, která teď možná leckoho napadne, a sice jestli je gotika slučitelná s katolickou vírou, nemusí být správně položena. V první části jsem psal, že gotika je dle mě vždy určitou “reakcí na temnotu”. Gotik je člověk, který je zřejmě obecně citlivější na neradostné stránky života – na zlo, smutek, zklamání, utrpení, neštěstí a další. Vnímá a prožívá tyto skutečnosti více a trochu jiným způsobem, než ostatní lidé, a i proto jimi bývá často nepochopen. Byl uveden názor, že gotikem se člověk nestává, ale prostě jím je. Podle mne je možné dokázat přestat být gotikem, ale to, jestli jím člověk více či méně je, si dotyčný nevybírá oním způsobem “tak a ode dneška jsem gotik”. A pokud se člověk gotikem “narodí”, a zároveň se takový člověk během života stane katolíkem, pak se otázka po slučitelnosti mění v otázku, zda mohou existovat “katoličtí gotici”, a z toho co bylo právě napsáno plyne jednoznačná odpověď – ANO.(*5) Ostatně i v různých článcích o gotice se píše, že gotiky bývají i křesťané, dokonce se výslovně uvádějí i katolíci. Ale je třeba ihned upozornit, že tato odpověď platí v tom případě, že pod gotikou chápeme především způsob prožívání a vnímání života a skutečnosti, a až potom – a ani to vůbec není nutné – způsob estetického cítění, danost vlastního vkusu a podobně.

Zkonstruoval jsem tedy pojem “katolický gotik” (stejně tak můžeme používat pojem “gotický katolík”). Zcela zjednodušeně se dá říct, že katolický gotik je gotik, který je zároveň katolíkem : ,popř. že gotický katolík je katolík, který je zároveň gotikem. Přestože bych se s touto definicí mohl tak nějak spokojit, s tím, že není o čem dál mluvit, myslím že bude dobré, zkusit nad tím trochu meditovat a podívat se na celou věc více do hloubky.

2.2. Negativní stránky gotiky?

Zkusme se nejprve skrz srovnání gotiky a křesťanství zamyslet nad tím, v čem se gotika s křesťanstvím nesnese a na co je třeba si z tohoto pohledu dát pozor.

Zmínil jsem se už o tom, že pro katolického gotika musí platit především to, že je pro něj zjednodušeně řečeno důležité především prožívání života a skutečnosti a až potom věci jako estetické cítění a podobně. I když to možná platí i pro běžné “sekulární” gotiky, u těch křesťanských to platí dvojnásob. Pojďme si to trochu rozvést. Už v první části jsem psal o rozdělení na obsah a formu. Pro křesťany bude bezesporu známé také rozdělení na ducha a literu, kde duch je to podstatné, a kde tragédie nastává tehdy, kdy se zanedbává duch na úkor litery, což byl případ farizeů. V duchu tohoto rozdělení soukromě dělím gotiku na dvě základní “vrstvy”: vrstvu existenciální (odpovídá “duchu”, obsahu) a vrstvu atmosférickou (odpovídá liteře, formě). Zjednodušeně řečeno, vrstva existenciální, to jsou deprese, pocit beznaděje, intenzivnější vnímání smrti, zla a temnoty, prožívání smutku a utrpení, zatímco vrstva atmosférická, to je gotická móda, makeupy, atmosféra “gotických rekvizit”, estetické vnímání, vlastní vkus a podobně. A z toho je jasné, že zvlášť pro katolického gotika musí ta existenciální vrstva být tím podstatným, a že si musí dát velký pozor, aby nesklouzl k tomu, že to co je v konečné fázi vedlejší, se pro něj stane hlavním (*6). Samozřejmě to neznamená, že by se ona “atmosférická složka” musela úplně vyřadit, to vůbec. I já mám rád večerní ulice osvětlené řadovýma lampama v nichž se válí hustá mlha, atmosféru starých hradů a venkovských sídel, je mi v něčem sympatické expresionistické ladění starých černobílých filmů, mám rád, řečeno s Jardou Švejdíkem z Priessnitzu, “podzim, vítr, první sníh”. Prostě i na té atmosféře si člověk rád pochutná. Ale důležité je vědět, že to se má podobně jako litera k duchu, jako forma k obsahu. Je to prostě věc druhotná.

Dále bylo v první části řečeno, že goth je apolitické hnutí bez sociálního náboje, bez jakýchkoliv sociálních cílů. Když jsem zkoumal jaké cíle gotici mají a jestli vůbec existuje nějaký společný gotický cíl, přišlo mi že jediné o co gotikům jde je to, aby mohli být svobodně sami sebou a aby je ostatní brali takové, jací jsou, stejně jako oni takto přijímají s tolerancí své okolí. To vše sice samozřejmě není obecně nějak negativní, ale především si myslím že to rozhodně není žádný cíl který by byl specificky “gotický”. O to přece jde mnoha lidem, kteří o nějakých goticích neví ani zbla. Důležité však je, že z toho všeho se gotické hnutí jeví hodně, ne-li vyloženě sobecky a uzavřené do sebe. Což je pro katolíka opět těžko přijatelné. Katolický gotik nemůže být nikdy cílevědomě orientovaný pouze sám na sebe, neboť to je ve zcela přímém rozporu s jeho vírou.

A pak jsou zde skutečnosti, které asi není třeba ani příliš vyjmenovávat. Nesouvisí třeba přímo s gotikou (ve smyslu že nejsou její nutnou součástí), ale o tom že je třeba je z katolického hlediska jednoznačně odmítnout a vyvarovat se jich, není sporu – řeč je zde samozřejmě o magii, Wicce, satanismu, liberalismu a podobně. (*7) Samozřejmě to neznamená, že katolík má odmítat a zavrhovat lidi, těmito věcmi se zabývající – je přece řečeno “hřích nenávidět, hříšníka milovat”.

2.3. Pozitivní stránky gotiky?

Na první pohled by se zdálo, že na gotice nic pozitivního není. Temnota, smrt, smutek, zoufalství – tyto a jiná gotická témata rozhodně na první pohled nevzbuzují radost a pokoj. Avšak tyto neradostné stránky života člověka často popouzejí k hlubšímu zamyšlení se nad životem a jeho smyslem. Utrpení bývá velmi často něco, co stálo na začátku nejedné životní změny nebo konverze. V minulé části jsem se při popisování jednotlivých “typů” (byť byl tento výčet samozřejmě nepřesný a neúplný) u jednoho z nich zmínil, že ten nás bude s křesťanského hlediska zajímat nejvíce. Je to právě ta nejvíce “existenciální” vrstva gotiky, ta, jejímiž tématy jsou vědomí smrti, témata naděje a beznaděje, zla a odtud možnost plynoucích otázek po smyslu, pravdě a duchovní stránce života, kterou dle mého názoru můžeme, právě vzhledem k tomu k čemu může nabádat, ohodnotit jako pozitivní.

2.4. Jak by mohl katolický gotik vypadat?

Promítá-li se gotické prožívání do nejrůznějších oblastí života, dá se očekávat, že u katolíka se promítne taktéž do života z víry. Pojďme se nyní zkusit dovtípit, jak konkrétně by se to mohlo projevovat. I když přiznávám, že to co budu psát nebude vždy založeno na mých osobních zkušenostech. Jak jsem psal necítím se být gotikem, i když v sobě určitou “gotickou vrstvu” cítím. Nebude se ale samozřejmě jednat pouze o záležitosti týkající se víry.

1. Jako určitý základ gotického způsobu prožívání jsem označil vnímání různých temnot a reakci na ně. Gotik se k temnotě staví čelem. Nepředstírá že temnota není, ani před ní nezavírá oči. Dnes v církvi nejednou cítíme jakýsi nevyslovený požadavek nebo předpoklad, že katolík by měl být pořád radostný a veselý. Jakousi katolickou verzi světského požadavku “být v pohodě”. Kdo v pohodě není, tomu je třeba pomoci do pohody dostat. Katolík přece nemá důvod být smutný, zasmušilý nebo melancholický, vždyť je spasen a má jen důvody se radovat. Ne že by na tom nebyl velký kus pravdy. Ale nejdůležitější je dle mě osobní přístup k člověku, snaha vcítit se, porozumět. Samozřejmě to musí platit z obou stran. Nicméně je-li katolík zároveň gotikem (což tento ani nemusí vědět resp. nemusí se s tím nijak ztotožňovat, ani to takto cítit), pak s tímto heslem “být v pohodě” pravděpodobně nebude zrovna vnitřně rezonovat. Naopak, může onu jím vnímanou temnotu třeba i schválně zdůraznit – samozřejmě nikoliv samoúčelně, nýbrž třeba jako určitou reakci, protipól postoje, který zdůrazňuje jen veselí a pohodu. Díky tomu všemu pak dotyčný může třeba stát bokem farního společenství, může být nahlížen jako taková černá ovce, nebo se i nějak podobně sám může cítit – aniž by v něm však byla nějaká výčitka, nebo touha přestat s tímto “černoovcovstvím”. Může se tak cítit v rámci svého společenství ve svém prožívání a cítění vnitřně osamocen a jakoby pod výčitkou, že je takový jaký je, když by přece měl být jiný. Shrnuto – katolický gotik může stát v jakési “opozici” vůči farnímu společenství.

Jak je vidět, nejedná se zde o žádnou specificky křesťanskou záležitost – pouze jsem se zkusil zamyslet nad tím, jak by se skutečnost, která je u gotiků zcela běžná, mohla projevovat u gotika katolického, v rámci jeho křesťanského společenství.

2. Gotik, ať už katolický nebo jakýkoliv jiný, je tedy citlivý na temnotu. V “sekulární” gotice však můžeme nejednou (ba dokonce se mi někdy zdá, že je to většinový jev) pozorovat tu skutečnost, že jednotliví gotici se k temnotě obrací zcela naplno. Temnota se pro ně stane chtěným cílem. Smrt se stává oslavovanou a adorovanou skutečností (*8). Zdá se jakoby gotici vyloženě chtěli žít v beznaději, smutku a depresi. Ať už to tak je, nebo je tento můj názor zcela mylný, je třeba hned zdůraznit, že tohoto se katolický gotik musí samozřejmě vyvarovat. I v životě křesťana se můžou vyskytovat stavy zoufalství a beznaděje, ovšem je zásadní rozdíl mezi tím, co je, a tím, co má být. Pro katolického gotika se smrt, beznaděje a smutek nikdy nestávají skutečnostmi žádoucími, alespoň určitě ne samy o sobě nebo jako konečný cíl. Cílem křesťanské víry je Bůh – radost, život, naděje, láska. Katolický gotik se bude více snažit, aby neupadnul do toho typu zoufalství, které se stává hříchem proti Duchu Svatému.

Zjednodušeně se to snad dá shrnout tak, že pro goticky život prožívajícího katolíka gotika není, ani se nesmí stát, cílem – dokonce by se možná dalo říct, že cílem je naopak přestat být gotikem. Vždy má zůstat pouze na úrovni, řekněme, prostředku. To ovšem platí nejen pro křesťany, nýbrž pro všechny gotiky. Možná právě v tomto je ten rozdíl v tom, kdo je skutečným gotikem (je jím v srdci), a kdo pozérem.

3. Dá se předpokládat, že katolický gotik bude patřit do té skupiny věřících, kteří svědčí především o Ježíši trpícím, Ježíši Getsemanské zahrady a Ježíši Kalvárie, Ježíši smutném nad zlem, které je v lidských srdcích. Je to bezesporu těžká cesta, zvlášť když jiní jsou povoláni svědčit o Boží radosti, smíchu a pokoji, což se zdá zcela bezesporu lákavější. Pro takového člověka také nemusí být víra vždy útěchou, bude jí prožívat jako tápání a nejistotu pravděpodobně více než ostatní věřící bude pro něj víra zápasem. Bude určitě prožívat více nepokoje a úzkosti, než ona “radostná” skupina, která ještě navíc jeho způsob prožívání nemusí chápat a která jej může nahlížet jako něco, co není v pořádku (viz bod 1). Zřejmě bude nezřídka na Boha i naštvaný, bude se s ním rvát, hádat, něco mu vytýkat, nesouhlasit s ním, ale nic z toho nebude nijak samoúčelné nebo vyloženě “uraženecké”, nýbrž vše bude prýštit z touhy a křiku utrápeného srdce, toužícího po poznání, spravedlnosti a štěstí, a s vědomím své malosti a omezenosti. Katolický gotik v sobě nebude potlačovat to, co v sobě cítí (ostatně, neslýcháme často tu radu, že i v modlitbě máme říkat Bohu to, co opravdu cítíme? Prostě, být před ním opravdoví a upřímní?)

4. Skutečnost, že katolický gotik intenzivněji prožívá především temnější stránky života z víry i běžného života však v žádném případě neznamená, že takový člověk neprožívá žádnou radost a veselí, nebo že je dokonce ani prožívat nechce. To stejné samozřejmě platí i u “sekulárních” gotiků. Gotici jsou lidé jako všichni ostatní a jako ostatní samozřejmě také prožívají radost, pohodu a štěstí. Tipuji však, že gotici více ocení hloubku. Brání se lacinosti a povrchnosti.

5. Jestliže není žádnou podmínkou pravého “goticismu”, aby ten, kdo se nazývá gotikem, chodil na různé gotické srazy a akce, poslouchat gotický rock atd. tak pro katolíka to platí již tím tuplem. Napsal jsem že gotika je pojmenování především pro určitý způsob prožívání života a nazírání na svět. Na přelomu 70. a 80. let minulého století začala z určité vrstvy mládeže krystalizovat subkultura, ve které se tento způsob prožívání nějak pojmenoval, tematizoval a realizoval, přičemž mohl být důraz kladen spíše na záležitosti formy (zde musím poznamenat, že tak hluboké znalosti o historii gotické subkultury rozhodně nemám, a proto to co píšu může dost vypadat jako spekulace). Psal jsem že gotika je URčITÝ ZPůSOB reakce na temnotu, to znamená, že rozhodně ne jediný. Klidně může někdo prožívat život “goticky”, aniž by tušil, že existuje nějaká gotická subkultura a že výraz “gotický” má i jiný význam, než označení jistého středověkého architektonického slohu. A to je snad taky odpověď na možnou námitku, proč zavádím nesmyslný pojem “katolický gotik” a proč se určitý způsob prožívání života spojuje zrovna s moderní subkulturou, která může leckoho, zvlášť člověka věřícího, třeba i silně odpuzovat a iritovat, a být jím nahlížena jako něco zcela negativního. Pokud to tak na někoho působí, pak nic proti ničemu. Ostatně i sami gotici si pokládají otázku, proč s někým právě to, co je souhrnně nazýváno gotikou, vnitřně rezonuje a s jiným naopak ne, a pokud se nepletu, tak sami uznávají, že je to záležitost velmi individuální, která se dá těžko nějak schematizovat. Chci jen ukázat, že je možné spatřit určitou vzájemnou ekvivalenci nebo spojnici, byť samozřejmě rozhodně ne úplnou, mezi určitým způsobem prožívání nejen života z víry a realizací tohoto nazírání na svět v podobě gotické subkultury.

6. V posledním bodě bych chtěl vyjádřit svůj zcela osobní dojem či názor (byť osobním názorem je v podstatě celý tento text :), že to, co ve světě mládeže v 80tých letech vykrystalizovalo jako gotický styl, nachází svůj “katolický ekvivalent” v duchu toho, co vyjadřuje a prezentuje literární skupina Katolická dekadence, pro jejíž stránky je tento text určen. Jinak řečeno, pojmy katolická dekadence a katolická gotika jsou podle mě ve svém jádru ekvivalentní. Nevyjadřuje to ostatně heslo “ze všech temnot vynášet stopy světla” jednoduše a několika slovy?

Pro úplnost informací by bylo dobré zmínit se o tom, že gotická subkultura zřejmě má i svůj skutečný křesťanský ekvivalent (podle všeho se zdá že v protestantském prostředí, k čemuž si čtenář – katolík může dodat slovíčko “bohužel” :). Stejně tak existují i křesťanské gotické kapely, jednou z nejznámějších je Saviour machine, jako další příklad můžu uvést např. Shadow insurrexion. V tuto chvíli se nebudu zabývat těmi polemikami, které v křesťanském (především katolickém) prostředí stále plně žijí a které se zakládají na tvrzení, že pojmy “rocková hudba” a “satan” mají v podstatě stejný význam.

Na závěr tohoto zkoumání, jak by takový katolický gotik mohl vypadat, bych si dovolil ještě takovou trošku odlehčenější a lehce humornou sadu poznávacích znaků, které pomohou rozpoznat, zda je dotyčný katolík zároveň gotikem. Inspiroval jsem se těmito vtipnými obrázky. Tak tedy:

 • ” Nejraději katolický gotik medituje o Kristově utrpení v Getsemanské zahradě a na Kalvárii
 • ” Nejoblíbenějšími Biblickými knihami katolického gotika jsou Jób, Kazatel a Apokalypsa
 • ” Nejoblíbenější pobožností katolického gotika je Velký pátek
 • ” Katolický gotik chodí raději na večerní než na ranní mše svaté
 • ” Nejraději se katolický gotik modlí na hřbitově za zemřelé, samozřejmě nejlépe večer nebo v noci, kdy také rád zpívá náboženské písně. Pohřeb je jeho nejoblíbenějším církevním obřadem.
 • ” Nejoblíbenější růžencové tajemství katolického gotika je bolestné
 • ” Nejoblíbenější svátost katolického gotika je pomazání nemocných
 • ” Ze žalmů má katolický gotik nejraději ten s číslem 88
 • ” Podle Eneagramu Richarda Rohra se katolický gotik (ale nejen ten katolický) nejspíš najde v typu 4

2.5. Gotika – pomoc, nebo past?

Na začátek tohoto, závěrečného odstavce, by možná nebylo špatné uvést si jeden Biblický citát

Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci zklíčenému (Přísloví 25,20)

Význam tohoto přísloví je snad zřejmý. A možná při tom už někoho napadlo, jak to bude souviset s gotikou. Má-li někdo temno v srdci, tak mu většinou nepomůže nějaký nával veselí z vnějšku, jak ono přísloví také vyjadřuje. Naopak to bývá nezřídka tak, že – zjednodušeně řečeno – radostnému srdci zalahodí něco radostného, smutnému něco smutného. Stejné rezonuje se stejným. V momentě smutku a temnoty může být např. smutná a temná píseň, kterou si v tu chvíli smutný člověk poslechne tím, co se jej nesnaží k něčemu nabádat, nesnaží se radit, posuzovat, kritizovat, říkat že něco dělá nebo cítí špatně, nýbrž pouze “je s ním”. Nemůže sice nahradit blízkost a vnitřní sounáležitost jiného člověka nebo dokonce Boha, ale přesto může v tomto směru pomoci, jelikož člověk zde pro sebe nachází určité “pochopení”. Samozřejmě to nemusí platit jen o písních (a už vůbec ne o gotických písních, i já mám spoustu svých “srdečních písní”, které nemají s gothic rockem nic společného), ale i o jiných skutečnostech nebo činnostech. Je snad už trochu cítit, že právě gotika se svými prostředky je nebo může být v tomto směru mocným nástrojem. A jsem si takřka jist, že právě pro to je nemálo především mladých lidí touto subkulturou přitahováno.

Pro katolického gotika zde však může vyvstat otázka. Nemůže se právě tato skutečnost stát pastí na cestě duchovního růstu? Duchovní život je, ať se to někomu (včetně mě) líbí nebo ne, bezesporu také cesta umírání sobě. Je třeba bezesporu dát si pozor na to, aby se, mluvíme-li o gotice, tato nestala slepou uličkou. Aby se tím, že nabízí určitou rezonanci, nestala jakýmisi “sladkými kleštěmi”, které člověka na určitém místě scvaknou a neumožní mu jít dál. Prostě, jak už bylo řečeno, aby se nestala cílem. I já sám vím, že je pro mě mnohem jednodušší a přitažlivější pustit si ve chvíli deprese a smutku, ve chvíli kdy je pro mě něco těžké přijmout, nějakou gotickou písničku než přinést to všechno v kleče pod kříž a pokusit se tam trochu více “přiumřít sobě”. Nechci zase ale aby to vypadalo tak, že jsem v tuto chvíli odhalil gotiku jako jednoznačnou duchovní past. člověk ale musí být vždy otevřený pravdě a snažit se o duchovní rozlišování. A tak se asi i gotika v tomto směru může stát někdy pomocí, jindy pastí.

Závěr

Nevím jak tuto úvahu zakončit. Možná se po přečtení tohoto textu nabízí otázka, proč jsem jí vlastně sepsal, co bylo jejím cílem. Jistě šlo poznat, že ačkoliv se rozhodně nepovažuji za gotika (minimálně ve smyslu příslušníka zde popsané subkultury), nacházím v ní něco co je mi na tomto “stylu” blízké.

“Katolický gotik” zřejmě nebude právě častým jevem. Ale pokud se najde byť jeden křesťan, a nemusí to nutně být zrovna katolík, který svůj život a víru prožívá více “temně” než ostatní a nějak se v gotickém stylu najde a tudíž zjistí, že není sám a jeho prožívání není nějakou chorobou nebo negativní úchylkou, tak měl tento text určitě smysl.


*5 – jelikož je jasné, že taková skutečnost jako přijetí náboženské víry se podepíše (nebo by aspoň měla) na celém životě dotyčného, je samozřejmě možné, že víra může “gotické vnímání” silně utlumit nebo třeba i úplně vyrušit; ale také nemusí*6 – pro katolického gotika je samozřejmě důležitý obsah (v opozici k formě, ač ta se s obsahem samozřejmě nemusí vylučovat), ale i ten – jak bude podrobněji rozvedeno níže – musí zůstat na úrovni prostředku

*7 – nehledě na to, že špatně pochopená gotika, resp. gotika pochopená především jako spojitost se satanismem a smrtí apod. jako po něčem dobrém a něčím co je cíl, je samozřejmě (z katolického hlediska) velmi nebezpečná.

*8 – V gotice bývá dost patrná “estetika smrti”. Někdy ta gotická fascinace smrtí až jakoby připomíná nekrofilii

Použité zdroje:

Počet komentářů: 14

 1. Skatolic! napsal(a):

  Zdravím všechny! Po přečtení obou dílů tohoto článku zjišťuji, že jsem z části “katolický gothic”. Samozdřejmě se neztotožňuji se všemi body charakteristiky katolického gotika ( například, má nejoblíbenější svátost není pomazání nemocných :o) ). Jsem autorovi vděčný za sepsání pěkné úvahy a také chci poděkovat lidem, kteří stojí za katolickou dekadencí! Bůh vám žehnej! Radim

 2. Františka napsal(a):

  Tohle je opravdu dobře napsáno, z psychologického hlediska i co se týká jasné struktury. Mám poznámku k větě: “pojmy “rocková hudba” a “satan” mají v podstatě stejný význam”. Cha chá! Že tohle ještě někdo řeší, je ostuda katolíků. Dodávám: Nikoli rocková hudba, ale neschopnost s čistým srdcem otevřít se něčemu co neznám, má často stejný význam jako slovo “satan”. – Tak.
  Teď jsem se vrátila ze hřbitova, kde jsem si konečně po dni vyčerpávajícího boje s jakýmsi utrpením, odpočinula. (To není moje dekadentní póza). Vypila jsem si tam jedno pivko a napadlo mě přitom, že současný výskyt tolika gotiků musí souviset s nesmyslnou, agresivní adorací radosti, “pohodářství”, asertivity, zdravého životního stylu, boje o “dosažení svého místa na slunci” a podobné vymýrvárny mozku. Svět je založen na dualitě. A současná společnost prostě celý svůj protipól pojmenovala jako něco nežádoucího. Takže potom i ta samoúčelná gotická forma, oblékání, make-up a podobně, může mít jakýsi smysl. Upozornit, že to, co nám většina lidí předvádí jako skutečnost, je jen jeden z pólů tohoto světa. A to si vemte, že Světová zdravotnická organizace definovala zdraví jako naprostou nepřítomnost duševního a tělesného utrpení! Lidský život je s utrpením nerozdílně spojen a většina velkých věcí byla vykonána jen tehdy, když člověk nejprve prošel “údolím stínů smrti”. Vždyť už jen porod každého člověka je utrpení. Utrpením na tomto světě začínáme a smrtí – dalším utrpením a bolestí – končíme. Tahle adorace zdraví a štěstí (falešného) je určitý druh choroby. A že se právě teď vyrojili gotičtí lidé, není náhoda.

 3. Maftik napsal(a):

  Františko, vím že jsi to tak nemyslela, jen bych ve větě “svět je založen na dualitě” nepoužil slovíčko “založen”, protože to trochu svádí k dualismu – aspoň mě to trošku napadlo. Ale to jsou jen slovíčka. Jinak to co píšeš je právě to co jsem psal v odst. 2.4 bod 1, přičemž tys to zobecnila a rozšířila – díky. Já s tou myšlenkou samozřejmě souhlasím, přičemž bych k tomu jen možná pro jistotu dodal to co jsem rovněž psal, a sice že utrpení a bolest jistě jsou, ale nejsou cílem. Ale to určitě nemusím “připomínat” :)

  Akorát mám dost pocit, že mnoho “gotiků” se objevuje z jiných důvodů než v souvislosti s tím co jsi psala (viz např. 11tiletí kinder-pseudogoths apod), s důvodů mnohem víc souvisejících s pozérstvím a hraním si na něco. To už bych se ale zase blížil k těm nekonečným hádkám kdo je gotik a kdo není, resp. koho nazývat gotikem a koho ne. Akorát jsem si říkal že by nebylo od věci to poznamenat

 4. Františka napsal(a):

  Tak, dualismus jsem nemyslela, ten by se dal těžko sloučit s křesťanstvím. Jen neustálé střídání a změna napětí mezi různými póly vlastně jedné a téže věci, jako např. klasicky víra a rozum – nelze zabsolutnit ani jedno, protože to potom přestane “fungovat”.
  A jistě – u spousty gotiků je to póza a jsou skutečně trapní. A utrpení jako cíl by asi chtěl málokdo :-)

 5. Maftík napsal(a):

  Jak jsem psal už u komentáře k prvnímu dílu, od sepsání textu uběhl už nějaký ten měsíc a mezitím jsem nějaké věci týkající se tématu přehodnotil, nabyl pár nových vědomostí atd. No a když jsem si teď po sobě přečetl oba díly textu, tak vidím, že by to chtělo nejedno upřesnění nebo i přehodnocení. Takže snad příští týden, pokud to ovšem stihnu, by se zde měl objevit můj poněkud delší komentář – nakonec jak jsem psal, text měl být takovým “úvodním diskuzním příspěvkem” :) Pokud ne příští týden, tak později.

 6. Eilen napsal(a):

  Dobrý článek – chválím.
  Jinak si myslím, že křesťanského gotika od toho světského, dělí především to, že dokáže se svým smutkem a zraněním bojovat a vyrovnat se s tím. “Světský” gotik je gotikem často proto, že mu někdo ublížil a on se cítí zraněný a odmítnutý a samozřejmě to, že nesouhlasí s povrchností dnešního světa a snaží se věci prožívat naplno a silně – a to se odráží i na jeho depresích a smutku.

 7. Maftik napsal(a):

  Sliboval jsem před časem takový „komentář několik měsíců poté“, takže tady je. Zkusím to vzít průběžně s textem, s tím že vždy vypíchnu a okomentuji ty věci, kde cítím že je komentář třeba. Bude to v podstatě takové pokračování diskuze, jejímž úvodním příspěvkem je právě celý text :)

  1. Ad „gotikem se člověk nestává, nýbrž “rod픓 – v následujících větách textu to sice vysvětluju, ale přesto – samozřejmě že se žádný člověk nenarodí s makeupem, černých hadrech a trikem Bauhaus. Zde šlo hlavně o vypíchnutí toho, že chtít být programově gotikem (např. proto „abych byl ten správný gotik“) je samozřejmě nesmysl. To je právě to pozérství. Možná v opozici k tomu stojí ten trochu zavádějící výraz „rodit se“.

  2. Ad popis vzniku, historie atd. Zde s klidem přiznávám že nějaké podrobné znalosti nemám čili tam může být nejedna nepřesnost nebo i omyl, ovšem cílem tohoto textu nebyla nějaká historická analýza. Šlo spíše o nastínění vzniku a charakteristiky gotické subkultury.

  3. Ad „Gothic styl se tedy v prvopočátku vázal k hudbě“. Zde je gothic styl myšlen jako něco co se plně váže k gotické subkultuře. Ovšem je otázka, zda se termín „gotika“ zcela vyčerpává v gotické subkultuře, zda-li to, co se může nazvat „gotické“, musí být pod jakýmsi „zaštítěním“ gotickou subkulturou. Jsem toho názoru že zcela jistě ne, i když přiznávám, že z textu to trochu vyplývá. On už jen ten název celého textu je nepřesný a je to taková z nouze ctnost, ale nic lepšího se mi nepodařilo vymyslet.

  4. Jak jsem ten text po sobě zpětně četl, zjistil jsem že je v něm smícháno více věcí, které by měly být zřetelněji odděleny. Důležité bude pokusit se trochu zřetelněji vymezit onen rozmazaný pojem „gotika“. Možná nám opět pomůže pohled do historie. Termín „gotický“ se zřetelnými konturami toho významu, v jakém se zde myslí, má zřejmě kořeny ve zmiňovaném gotickém románu (doporučuji tento odkaz) a jasný vliv gotického románu na moderní gotickou subkulturu, jak vznikla na přelomu 70 a 80 let, nikdo trochu znalý nepopře. Hlavní „dějinnou“ realizaci tohoto pojmu pak představovala právě zmíněná moderní gotická subkultura, zcela primárně vázaná na určitý hudební styl. V současnosti sledujeme určité rozšíření pojmu gotika na oblast, reprezentovanou tzv. gotickými blogy, proti čemuž se mnoho gotiků spřízněných s původní subkulturou bouří (často oprávněně). Čili zde máme určité tři zjednodušené etapy a ohraničení pojmu (které jsem při psaní textu poněkud neprozřetelně smíchal). I na základě toho zkusím napsat svoji aktuální definici onoho zobecňujícího pojmu „gotika“:

  Gotika je souhrnné označení pro množinu určitých výrazových prostředků a témat, zahrnující věci jako: určitá fascinovanost „temnými“ záležitostmi, romantiku, „neradostná“ (radost a štěstí se však samozřejmě nijak nevylučuje) nebo existenciální témata jako nejistota, strach, smrt, beznaděje, tragika, nejistota, samota, zklamání, často v napětí s touhou po lásce nebo touhou obecně, atmosféra tajemnosti a děsivosti, zájem o různé temné fantasy bytosti, nadpřirozeno apod. V 19tém století byla hlavním vyjadřovacím prostředkem gotiky literatura, v moderní gotické subkultuře pak hudba.

  Gotika tedy zcela jednoznačně JE záležitostí formy. Důležité však samozřejmě je, jaký obsah a proč právě takový obsah daná forma vyjadřuje, popř. je-li tato forma samoúčelná. Zde přiznávám že jsem pro samou snahu nezapomenout na obsah a zdůraznit jeho důležitost takřka vyrušil formu, což samozřejmě není možné. A z historického hlediska, je otázka nakolik byla tyto témata v souvislosti s danými tématy / daným obsahem přítomna už před gotickým románem. S historií na tom nejsem dobře, ale mám pocit že tomu tak nebylo, opravte mě pokud se mýlím. Z toho pak samozřejmě vyplývá že předtím žádní „goths“ zřejmě neexistovali, navíc je pravda že termín gotik je zažit jako „příslušník gotické subkultury“, to však opět svádí k tomu myslet si, že termín gotika se zcela vyčerpává s gotickou subkulturou. Což však dle mě není pravda, neboť někomu mohou být blízká gotická témata a výrazové prostředky, avšak dotyčný třeba nic neví o nějaké gotické subkultuře ani neposlouchá gotický rock. To, že tomu tak většinou asi nebývá je jedna věc, ale to, že tomu tak být nemusí, je věc druhá. Má snad být „zakázáno“ nazývat takového člověka „goth“? A nebo existoval snad gotický rock v době, kdy se psaly gotické romány? Rovněž nezapomeňme, že i pojmy resp. jejich významy se mohou vyvíjet. Historii a minulost samozřejmě nezměníme, to co se však s pojmem stává v přítomnosti a stane v budoucnosti je opět věc druhá, a otevřená. Otázka se taky nemusí znít jen „co je gotické“, nýbrž „co (budeme) nazývat ‘gotické‘“

  Pohnutky, z jakých historicky vznikla moderní gotická subkultura, neznám tak dobře abych si mohl troufnout vyslovit jasný výrok, v poslední době však mám pocit že to asi skutečně nebylo (pouze) nějaké intenzivnější vnímání temnoty a neradostných záležitostí, bylo v tom asi i hodně snahy se odlišit, nějaký společenský protest a podobné důvody, z jakých tyto subkultury obvykle vznikají. Nicméně je pravda, že gotika se svými výrazovými prostředky nekoreluje s danými tématy náhodou – a i zde bych spatřoval důvody, proč se na gotiku, zvlášť na tu současnou „zlobloggerskou“ nalepují zhůvěřilosti jako satanismus, sebepoškozování, černá magie, záliba v krvi apod. A v tom je její určité nebezpečí, mám-li se opět vrátit k hodnocení z křesťanského hlediska. Na druhou stranu, z podobných důvodů kolerace se v souvislosti s gotikou hovoří o depresích, neporozumění, osamělosti a prostě těch „existenciálních“ záležitostech a je lehce paradoxní, že i těchto témat bývá na gotických blozích nemálo.

  Ještě k tomu nechtěnému „vyrušení“ formy. To bylo taky výsledkem mé snahy vymezit co je podle mě pozérství. Psal jsem o samoúčelnosti formy, resp. o tom když se forma stane obsahem – když jde v gotice jen o tu atmosféru nebo o tu pózu a o NIC víc. Možná bych to vyjádřil pojmem „adrenalínová gotika“. Na povrchu je to možná lákavé (přiznávám že nějak i pro mě), ale co je pod tím povrchem? Nic? Lze pak hovořit o něčem jiném než o plytkosti? To, že je to pořád stokrát lepší než na gotiku nabalující se zhůvěřilosti jako satanismus ještě neznamená, že je to „křesťansky obhajitelné“. Ale na druhou stranu to hned nemusí znamenat ani to, že ta gotická atmosféra resp. „gotický adrenalin“ je hned nekřesťanská nebo dokonce protikřesťanská. Já jsem se o gotice dověděl také díky hudbě, gotickému rocku, který se mi v úplném prvopočátku líbil kvůli té řekněme „lehce hororové atmosféře“. Ovšem později jsem si v ní všiml té „existenciální složky“, a to bylo to podstatné. Opravdu mě gotika nezaujala díky „hadrům“ a líčení a co mě na ní vyloženě odpuzuje a mrzí, je ta nepopíratelná deviantní složka v subkultuře a u mnohých kapel nepopíratelně patrná. O neslučitelnosti s křesťanstvím zde snad nemusím nic rozebírat. Nakonec, já si např. mezi kapelami snažím dost vybírat.

  V minulých odstavcích jsem se snažil vyjádřit co podle mě gotika je. Teď to zkusím vzít opačně a napíšu, co gotika není. Takže:

  1. Gotika není: sebepoškozování, záliba v krvi, satanismus, provozování černé magie. Je pravda že se tyto zhůvěřilosti na gotiku nabalují, ale to neznamená, že ji tvoří
  2. Gotika je o prožívání, ale není to žádná filosofie a už vůbec ne náboženství. Nebyl sepsán žádný oficiální „gotický manifest“, ani gotická subkultura nemá žádné „oficiální vedení“
  3. Gotika nerovná se deprese. Deprese nikdo nemá proto že je gotik (snaha být v depresi proto, abych byl „ten pravý gotik“, není žádná gotika, ale imbecilita), ale stejně tak ještě někdo není gotik proto, že má deprese. Co je však faktem, že deprese a gotika mají určitou nemalou společnou podmnožinu, v okamžiku deprese může mít gotika díky svému obsahu i formě určitě co říci.

  A na závěr ještě pár meditací ohledně vztahu gotiky a křesťanství – o tom nakonec byl text především.

  1. Četl jsem názor, že gotika je o tom, smířit se s tím že život je na hovno. Nevím jestli a jak moc se to historicky v gotice takto vnímalo, ale každopádně to s křesťanstvím přirozeně nejde dohromady, jelikož z toho čiší rezignace. Na jedné straně je pravda, že gotika se snaží vidět krásu tam, kde ostatní nejen krásu nenacházejí, ale nacházejí tam spíše hrůzu. Vnímám to jako určitou snahu jakoby se s něčím smířit, vyrovnat, naučit se žít tím, že daná věc mě nebude děsit, ale budu se v ní snažit najít jakoby něco estetického. Ovšem rezignace (se kterou i já často bojuju) není cesta. To stejné se dá říct o sebelítosti, která v gotice také bývá nezřídka cítit. Na rezignaci a sebelítost by si katolický gotik měl dát samozřejmě pozor.

  2. V momentě, kdy by gotika začínala vzbuzovat zájem o různé zlé a negativní věci (kvůli nim), je třeba od ní dát samozřejmě ruce pryč.

  3. Jednou jsem na diskuzi christnetu četl velmi zajímavý názor na poemu Démon ruského básníka Michaila Jurjeviče Lermontova, která je prý z křesťanského hlediska nebezpečná, neboť takzvaně „poetizuje prokletí“. Báseň nemohu hodnotit neboť jsem ji nečetl, nicméně brzy jsem si uvědomil, že právě toto asi dost „hrozí“ gotice. Je to celkově velmi zajímavá myšlenka, kterou si ještě budu muset promeditovat. Kdo má na to nějaký názor, nechť jej přednese.

  Jak to tedy je se „slučitelností“ gotiky a křesťanství? Na první pohled dost nevalně. Ovšem, velmi zjednodušeně řečeno, pokud se z ní vědomě odfiltrují prvky, které nelze vykládat jinak než cíleně protikřesťansky, tak si myslím, že by v tom nemusel být zas až takový problém …

  Na úplný závěr tohoto mého snad již posledního „žbleptu“ o gotice bych si dovolil uvést jeden výrok, který dle mého názoru dost výstižně charakterizuje něco podstatného z ducha gotiky:
  “Být Gotikem pro mne znamená vidět krásu a zároveň její přicházející destrukci. Pro mě je to něco jako poslední tanec, když se kolem Tebe hroutí všechny zdi“

 8. harou napsal(a):

  Tak jsem konečně dočetl oba díly článku a můžu říci, že jsem rád, že někdo něco takového napsal. Rád bych jen potvrdil fakt, že Gotika a křesťanstvý de dohromady. Protože já sám osobně se považuju za katolíka i Gotha. Navíc je to podle mě ideální spojení, protože člověk pak má náhled z obou stran. The End :))

 9. Maftík napsal(a):

  Harou: díky, Tvůj komentář dokázal že článek nebyl marný :) Akorát malé upřesnění, katolíkem podle mě lze být nebo nebýt, nelze se za něj jen “považovat”. Přeju radostné vánoce a úspěšný rok 2008.

  A bacha na “pravopys” ;-)

 10. Onnea napsal(a):

  Chalpce, ty ses uz napsal takovych kravin, ale ted jsi tomu nasadil korunu :D Mozna by bylo lepsi prestat resit nejake duchy a litera, formy a obsahy, protoze s timhle se v gotice moc daleko nepohnes, a zamyslet se nad sebou samym, a taky nad zdrojema, ze kterych jsi cerpal, jsi k smichu, vis ;)

 11. Maftik napsal(a):

  ZlOnnea: já že “už se napsal takových kravin”? Co to meleš? Jako bych už o gotice napsal x článků … Tohle je můj první a poslední text na dané téma a nic dalšího o tom psát nemíním. Pokud míníš mých několik příspěvků na darkEntries fóru nazývat kraviny, nemáme se o čem bavit. A “že se v gotice moc daleko nepohnu”? Holka, pochop, že já nemám důvod ani potřebu se v gotice někam “pohybovat”, a narozdíl od Tebe vůbec nemám chuť ani čas donekonečna řešit věci v konečné fázi tak nepodstatné, o neustálém psaní článků na toto téma ani nemluvě. A pokud jsi nepochopila smysl textu a nemíníš brát v úvahu mé vlastní upozornění na možné nedostatky, Tvůj problém. Raději se šupej dál rochnit ve své “only onne true gothic” :=D

 12. Onnea napsal(a):

  ze nemas chut? Kdybys nemel, tak vubec tenhle clanek nenapises a nepoustis se do zadne diskuze:D Jasne, jak jsem jiz psala, radeji predem upozornis na nedostatky aby ti je nahodou nekdo nevytkl, co? Vis chlapce, pokud uz jednou nejaky clanke napises, zkus i prijit na to, jak si ho oargumentovat ;) a nazarkama jako Zlonnea jen dokazujes vysi urovne sveho intelektu ;) tvoje slova svedci take o tom, ze jsi vubec nepochopil smysl jakesi me “filosofie”, protoze rypat neco o true gothic a spojovat to se mnou muze napsal jen totalne neznaly idiot ;) Ale diky, dal jsi mi inspiraci pro novou vec do sekci Humor na DE :)

 13. Maftik napsal(a):

  Milá Onnejko, já v prvé řadě nemůžu za to, že neumíš číst. V druhé řadě, tvůj způsob vyjadřování a “diskuze” jsem měl možnost dostatečně spoznat a je na čase se podle něj zařídit. Takže si užij zbytek roku, zveleb si sekci Humor na DE (nemáš zač :)) a kdybys náhodou chtěla být té lásky (ne že bych tomu věřil) a už sem nic nepsala, nebylo by to špatné. Zdraví idiot.

 14. Onnea napsal(a):

  ooh, jak moc jsi me te povalil na zem, jasne :D snaz se priste vic, treba z toho neco budes mit;) a nech te pretvarky, stejne ti ji nikdo verit nebude ;) argumenty, ze nekdo neumi cist jsou uz zastarale a chabe, ty plati na 14lete zlogoticaky, ne na me :D a pokud nechces aby ti sem nekdo psal, nedavej sem komentare, kazdy ti tu tvou slataninu adorovat nemusi, koukni se i na komentare na czs :) paaa

Napiště komentář